Belső visszaélés-bejelentési rendszer

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

Utolsó frissítés: 2023 október 26.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban úgyis, mint foglalkoztató) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. 

Mit lehet bejelenteni a belső visszaélés-bejelentési rendszerben 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. 

Ki tehet bejelentést 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet 

a) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, mint foglalkoztató által foglalkoztatott, 
b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és 
c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött. 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet 

a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll, 
b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, 
c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, 
d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, 
e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és 
f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt. 

A bejelentés módja 

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. 

Írásbeli bejelentés:  

E-mailben: visszaelesbejelentes@uni-mate.hu  

Postai úton: zárt borítékban a következő címzéssel 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Igazgatási, Adatvédelmi és Oktatási Jogi Osztály
"Visszaélés-bejelentés" – címzett általi felbontásra 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Szóbeli bejelentés: 

A visszaelesbejelentes@uni-mate.hu e-mail címen egyeztesse a szóbeli bejelentés időpontját. 

A bejelentés tartalmazza 

  • annak megjelölése, hogy a bejelentő a fentiek szerint bejelentés tehet; 
  • a bejelentésre okot adó esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, jogellenes magatartás minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek); 
  • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok; 
  • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről. 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem biztosítja, hogy a bejelentőt a bejelentésével összefüggésben ne érje hátrány, sérelem, ugyanakkor elvárás, hogy a bejelentő a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. 

Adatkezelési tájékoztató (pdf)